Røynebergsletta 5, 4033 Stavanger
+47 51 73 13 14

Leievilkår & Betingelser

Standard vilkår

Leiepris er inkl. mva og gjelder kun i Norge.
Drivstoff, ferje og bompasseringer kommer i tillegg og etterfaktureres.
Bilen hentes og tilbakeleveres på samme utleiested om ikke annet er avtalt.
Minimumsalder for fører av leiebil er 20 år.
Et leiedøgn er 24 timer. Avbestilling minimum 48 timer før avtalt utlevering. Ved avbestilling mindre enn 48 timer før leietidspunkt, faktureres 25% av totale leiesummen (Minimum 200kr)
Service, forsikring og dekk er inkludert og dekkes av utleier.
Leie betales forskuddsvis pr. dag/mnd. Faktura sendes kun til bedrift. Vi foretar kredittsjekk av nye bedriftskunder.
Leien inkluderer opp til 15.000 km pr år ved langtidsleie.
Prisen inkluderer alltid erstatningsbil ved service, dekkskift ol.
Depositum varier fra 2.000 kr til 10.000 avhengig av biltype og leieperiode.

Betaling

Godkjent kredittkort som betalingsmiddel: Visa / Mastercard / Diners / American Express
Ved henting av bil skal gyldig førerkort og kredittkort medbringes. Vi aksepterer ikke kontant betaling eller vanlig bankaxept kort.
Vi reserverer depositum på kredittkortet ved hentetidspunktet. Beløpet holdes sperret til bilen er tilbakelevert. Vi slipper sperren på beløpet etter avsluttet leie, dette vil normalt skje etter 3-4 virkedager. Sørg alltid for at det er nok dekning på kortet ved henting av bil. Vi kan beholde hele eller deler av depositumet hvis du ikke leverer bilen med f.eks full tank, depositum brukes til å dekke ekstra kostnader.

Bom / Autopass

Bompasseringer og ferjer belastes etterskuddsvis.
Bompasseringer og ferjer blir belastet med pålydende avgift pluss mva.

Leietaker / Fører

Leietaker fremviser gyldig førerkort og den/de som står nevnt i leiekontrakten står til enhver tid ansvarlig i leieperioden for kjøretøyet.
Ved skade som er påført med vilje eller ved uaktsomhet kan utleier søke regress mot leietaker.
Leietaker er også økonomisk ansvarlig ovenfor utleier for skader som er påført kjøretøyet og for tap ved tyveri i leieperioden. Ved skade/tyveri stilles leietaker ansvarlig for alle skader som ikke dekkes av forsikringen.

Henting / Levering

Henting av bil skjer etter avtale.
Leietaker må selv sørge for å fjerne søppel og annet tilhørende.
Utlevering og tilbakelevering skal i utgangspunktet foregå på samme stasjon og innenfor kontorets åpningstid.
Bilen er ved utlevering rengjort innvendig og utvendig, samt sjekket for skader. Ved innlevering skal bilen være rengjort utvending samt ryddet og fri for søppel innvendig. Dette for å lette skadekontrollen for din og vår sikkerhet. Ikke rengjort biler faktureres for 400,- eks.mva
Ved levering utenfor åpningstid er kunden ansvarlig for alle skader som måtte påføres bilen inntil den blir kontrollert av en av våre ansatte.

Drivstoff

Bilen utleveres med full tank, og innleveres med full tank. Regning på eventuelt manglende drivstoff samt et administrasjonsgebyr vil bli fakturert leietager i etterkant. Pris pr. liter: 20kr eks. mva

Egenandel

Våre utleiepriser inkluderer nødvendige forsikringer.
Egenandel ved skade: kr 15000,-
Egenandel ved tyveri: kr 4000,-

Parkeringsgebyr / Bøter

Ved ilagt gebyr for feil-parkering må denne betales omgående.
Ubetalte eller for sent betalte bøter/avgifter blir tillagt 100% ekstra gebyr. Vi ber dem anstendig om å betale bøter/avgifter omgående.
Leietaker må selv dekke alle former for bøter og må betales omgående slik at tilleggsavgifter ikke tilkommer.
Leietaker er personlig ansvarlig for eventuelle gebyrer og tilleggsavgifter.

Øvrige Tilleggsgebyr

Alle leieforhold belastes med adm. gebyr kr 72,- eks.mva
Etterfylling av drivstoff kr 24,- pr liter eks.mva
Mistet bilnøkler kr 5000,-
Det er ikke tillatt å ha med dyr i bilen. Et gebyr på inntil kr 2000,- eks.mva vil bli belastet ditt leieforhold hvis dette ikke overholdes.
Det er ikke tillatt å røyke i bilen. Et gebyr på inntil kr 2000,- eks.mva vil bli belastet ditt leieforhold hvis dette ikke overholdes.

Øvrige Vilkår

I. LEIETAKERS ANSVAR
1. I leietiden og inntil kjøretøyet er levert tilbake til utleier, bærer leietaker alt
ansvar for kjøretøyet og bruken av det som om han var eier av dette, herunder også
parkerings og trafikkforseelser o.l. Leietaker er fullt ut erstatningspliktig for alle
skader påført av og på kjøretøyet (ref. utleiers norske leiebetingelser).
2. Inntreffer kollisjonsskadde, skade ved utkjøring e.l. kan utleieren ellers
dennes forsikringsselskap søke regress hos leieren dersom leietaker har utvist grov
uaktsomhet eller overtrådt de plikter han har etter disse leievilkår. Alle skader skal
leietaker omgående melde til utleieren eller representant for denne. Er dette
umulig, skal saken anmeldes til politiet. I motsatt fall risikerer leier å bli holdt
ansvarlig for hele skaden.
3. Tyveri, brann, hærverksskader, personskader og skade på dyr skal alltid
meldes til politi og utleier.
4. Leiers egenandel forfaller umiddelbart til betaling (ref. gjeldende norske
leiebetingelser).
5. Leietager blir belastet en egenandel pr. skadetilfelle. er skade påført
kjøretøyet som følge av uaktsomhet, blant annet følgende:
A. Skader som er påført bilen på grunn av last som har forskjøvet seg, er dårlig surret
eller emballert.
B. Brent eller skåret hull, flekker på setetrekk e.l.
C. Felgkjøring av dekk.
D. Skader oppstått ved snøras fra hustak hvor det er oppsatt anvisere.
E. Slagskader på karosseri/understell ved bruk av snøkjettinger.
F. Skader som skyldes kjøring på steder som ikke har fysisk plass til kjøretøyet i
høyde, bredde eller lengde.
G. Skader som følge av kjøring utenfor offentlig vei eller område stengt for
alminnelig ferdsel, uten skriftlig aksept fra utleier.


LEIETAKERS PLIKTER
1. Leietaker plikter å behandle kjøretøyet på forsvarlig måte, og ikke:
A. Benytte kjøretøyet til øvelses kjøring
B. Ta kjøretøyet ut av landet uten utleiers samtykke.
C. Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed.
D. Overlate kjøretøyet til andre eller la det kjøres av annen enn sjåfør allerede
godtatt av utleieren før leieforholdet startet.
E. Benytte kjøretøyet til billøp, fartsprøver eller konkurranse.
F. Taue andre kjøretøy.
G. Befordre flere personer enn det antall det er registrert for.
H. Kjøre med leid kjøretøy i påvirket tilstand, være seg av alkohol, narkotika,
medisiner eller annet. I. Forlate bilen ulåst.
J. Laste bilen med mer enn kjøretøyet er registrert for. Dersom leietaker overtrer
noen av disse pliktene, er han ansvarlig for enhver økonomisk følge av inntruffet
skade, tap og ekstraomkostninger.

2. Inntreffer kollisjonsskade, skade ved utforkjøring e.l. eller oppstår teknisk feil av
slik art at leietaker ikke kan fortsette med kjøretøyet, plikter leietaker omgående å
underrette utleier om hendelsen. Dersom tekniske feil kan bli utbedret innen en tid
som står i rimelig forhold til leietakers behov og leietiden, kan leietaker ikke avbryte
leieforholdet. Om så skjer vil leietaker være ansvarlig for leien inntil kjøretøyet er
tilbakelevert til utleieren dog med fradrag av den tid da kjøretøyet var i ustand.
Avbrytes leieforholdet i slike tilfeller av leietakeren, er han ansvarlig for de utgifter
utleieren blir påført i forbindelse med å få kjøretøyet bragt tilbake. Dersom
reparasjonen ikke kan besørges innenfor den nevnte frist, avgjør utleieren om han vil
levere nytt kjøretøy til kunden for fortsettelse av leieforholdet, eller om
leieforholdet skal ansees som opphørt fra den tid utleieren fikk melding om
forholdet fra leietaker. Utleieren besørger da kjøretøyet tilbake transportert for egen
regning, og utleieren er da uten ansvar for ethvert tap eller ansvar som leietaker
måtte påføres.

LEIETAKERS ØKONOMISKE ANSVAR
Leietakers økonomiske ansvar er spesifisert i utleiers gjeldende NORSKE
LEIEBETINGELSER og prislister som leietaker, signering av leiekontrakt, forutsetter
aksept av vilkår og kontrakt. V. ANSVARSFRAVIKELSE Utleieren fraskriver seg ethvert
ansvar overfor leieren med henhold til tap av tid, penger eller annet som måtte
oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet. Utleiers ansvar for gjenglemte
gjenstander mv. Utleier påtar seg intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som
av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet i
leieperioden, eller etter tilbakelevering til utleier. Leietaker fritar utleier for alle krav
som på grunn av slike tap eller skader kan gjøres gjeldende mot utleier. Viktig.
Ubetalte eller for sent betalte bøter/avgifter blir tillagt 100% ekstra gebyr.
Leieren er innforstått med at bilen er av eldre årgang og har av den grunn større
risiko for driftsstans i forhold til en ny bil. Det frarådes derfor å leie bilen hvis bilen
skal brukes i sammenheng hvor forsinkelse ikke kan tolereres.
Hvis leiebilen ikke kan fortsette pga. driftsstans, erstattes kun videre transport til
bestemmelsesstedet med offentlig kommunikasjon som buss og tog. Utleieren
fraskriver seg overfor leieren ethvert ansvar ut over det nevnte. Denne
ansvarsfraskrivelsen gjelder både med hensyn til tap av tid, økonomisk tap eller
annet som skyldes eventuell driftsstans eller som måtte oppstå av eller ha
forbindelse med leieforholdet. Hvis driftsstans skyldes skade som leieren selv er
skyld i, bortfaller erstatning til videre transport. Ved lengre turer enn 300 km fra
utleierens kontor skal utleieren på forhånd være informert om bestemmelsesstedet.
Bilen kan være utstyrt med GPS sender.
Ved motorstopp eller skade skal utleieren omgående kontaktes for å avgjøre hvor
eventuell hjelp skal rekvireres. Se eget hefte i bilens hanskerom. Hvis utleieren ikke
kan treffes skal Nemi Forsikring alarmstasjon kontaktes. Leieren kan ikke uten
utleierens samtykke rekvirere eller bestille reparasjon. Tyveri, tyveriskade, brann,
personskade, skade på dyr skal omgående anmeldes til utleieren og politi.
Leietageren er forpliktet til å overholde de vilkår og betingelser som står på begge
sider av denne leieavtalen. Leietageren må returnere kjøretøyet på eller før angitte dato og tid til samme lokalitet som det ble leid under utleierens normale
åpningstider, med mindre annet er avtalt skriftlig. Leietageren eller kortinnehaver gir
utleieren fullmakt til å lage kredittkortanvisninger for bl.a. markedsverdien
kjøretøyet som eventuelt ikke returneres oss, alle bøter/gebyrer, mulkter, skader,
borttauing, rettskostnader, tap eller administrative gebyrer som utleieren pålegges
for parkering, trafikk og andre overtredelser som leietager har pådratt utleieren og
foreta utbetalinger av gebyrer slik utleieren anser som nødvendig. Den derved gitte
fullmakt gjelder også bemyndigelse til å belaste kredittkortet for ytterligere leie/krav
på erstatning dersom bilen tilbakeleveres etter utløpet av den avtalte leietid.
Forsinkelse med hensyn til tilbakelevering av bilen ut over 1 en time i forhold til
den avtalte leietid, gir utleier krav på ett døgns ekstra leie i tillegg til leie for første
døgn, og deretter krav på å få erstattet den avtalte døgnpris så lenge bilen faktisk
disponeres og ikke er tilbakelevert av leietageren til utleveringsstedet i
kontraktsmessig stand. Leietagers og / eller kortholders underskrift nedenfor gjelder
som bekreftelse på kredittkortanvisninger og gir utleier myndighet til å belaste
kredittkortet i h.t. ovennevnte fullmakt. Denne adgang til belastning av kredittkort
gjelder også for eventuell avtalt faktisk forlengelse av leietiden.

Autorent® Bilutleie